Các lớp học Tarot

Các lớp dành cho người mới

Lớp học X-Class Basic

Giảng viên: Reader Az

Thời lượng: 7 buổi lý thuyết + 2-3 buổi thực hành + 1 buổi thi tốt nghiệp

Học phí: 2.500.000/khoá

Địa điểm: 114 Lương Sử C – Hà Nội

Lớp học X-Class Tutor

Giảng viên: Reader QQ

Thời lượng: 6 buổi lý thuyết + 4 buổi thực hành + 1 buổi thi tốt nghiệp

Học phí: 2.000.000/khoá

Địa điểm: Tại Hà Nội và online các ứng dụng học trực tuyến (Zoom, Microsoft Teams…)


Các lớp đặc biệt

Lớp học X-Class Advance

Giảng viên: Reader Az

Thời lượng: Updating…

Học phí: Updating…

Địa điểm: 114 Lương Sử C – Hà Nội

Lớp học X-Class Linking

Giảng viên: Reader QQ

Thời lượng: 5 buổi lý thuyết

Học phí: 1.500.000/khoá

Địa điểm: Tại Hà Nội hoặc online qua các ứng dụng học trực tuyến (Zoom, Microsoft Teams…)

Lớp học X-Class Deviant Moon

Giảng viên: Reader QQ

Thời lượng: 4 buổi lý thuyết + 2 buổi thực hành

Học phí: 1.500.000/khoá

Địa điểm: Tại Hà Nội hoặc online qua các ứng dụng học trực tuyến (Zoom, Microsoft Teams…)


Để đăng ký học, xin vui lòng liên hệ với Manager lớp học Minh Ngọc (1984) 0988 405 612